Reklamácie

Záruky, reklamácie a servis

 

 

1.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

2.

Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode www.atab.sk  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcami ponúkaných značiek, tzn. 24 mesiacov. Ako záručný list slúži zákazníkovi daňový doklad (faktúra) k zakúpenému tovaru v internetovom obchode www.atab.sk. 

 

3.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim tiež zaniká:

 

a) nepredložením kópie faktúry, dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

 

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

 

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

 

4.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

5.

Záručné opravy sú vykonávané servisným strediskom za podmienok stanoveným prevádzkovateľom internetového obchodu www.atab.sk.

 

6.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje prevádzkovateľa internetového obchodu www.latab.sk telefonicky alebo emailom (info@atab.sk).

 

7.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle prevádzkovateľovi internetového obchodu kópiu daňového dokladu (faktúry) a následne sa riadi inštrukciami prevádzkovateľa internetového obchodu  www.atab.sk. Pod inštrukciami prevádzkovateľa sa rozumie nasledovné: zaslanie prostredníctvom emailu (info@atab.sk) fotiek poškodeného dielu (statická závada); zaslanie videa (pohybová závada). Následne bude kupujúci v čo najkratšom čase informovaný ako a kedy bude závada odstránená servisným technikom predávajúceho.

 

8.

Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 

 

9.

V prípade, že nie je možné u kupujúceho vykonať servis reklamovaného stroja, napr. z dôvodu rozsahu opravy, je nutné tovar prevziať servisným technikom predávajúceho od kupujúceho osobne. V istých prípadoch je nutné reklamovaný tovar zaslať špedičnou službou na náklady predávajúceho. Prevzatie reklamovaného tovaru špedičnou službou sa uskutoční po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Reklamácie zasielajte na adresu:

ATAB s.r.o.
Námestie protifašistických bojovníkov 1705/6
03601 Martin
Slovenská republika